TEL/FAX: 01 7098 014
 

ŠOLSKI SKLAD

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in iz drugih virov. Namen sklada pa je pomoč socialno šibkim učencem ter financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Šolski sklad ni samostojna pravna oseba in nima svojega transakcijskega računa. Zaradi preglednost sredstva sklada (prilive in odlive) vodimo ločeno od drugih sredstev šole (na posebnem kontu), so pa sestavni del bilance šole.

Svet šole je na 7. seji 21.12.1998 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada.

Sredstva se v šolski sklad zbirajo predvsem:

  • iz prispevkov staršev,
    iz zbiralnih akcij starega papirja,
    iz prodajnih razstav,
    z donacijami sponzorjev.

Ta sredstva pa porabimo za nakupe:raznih pripomočkov, ki jih otroci potrebujejo pri pouku in jih odnesejo domov (glina, das masa, papir, oglje, različni likovni pripomočki, rolerji, tekaške smuči ..), pomoč socialno šibkim učencem, nakup nadstandardne opreme.

Za poslovanje skrbi Upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz treh predstavnikov šole in dveh predstavnikov staršev.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

Veseli bomo vsakršne podpore. Že vnaprej se vam zahvaljujemo.

Prispevke lahko nakažete na podračun OŠ Nova vas: 01350-6030644332, sklic na številko: 760219-115 – šolski sklad.

Vse podatke o delovanju šolskega sklada najdete na naši spletni strani http://ostsaljose.splet.arnes.si.  Morebitne prispevke bomo objavili na tej strani in vas obveščali o namenski porabi sredstev.

Za nadstandardne materiale smo porabili v letu 2015 za 3.378,68 eur, vse iz naslova prejetih donacij, akcije Drobtinica, prispevkov staršev, odpadnega papirja in odpadnih kartuš.

PROŠNJA ZA DONATORJE

Vsem dosedanjim donatorjem se najlepše zahvaljujemo!

ZAPISNIK 7. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v torek 22. 5. 2018.

Z A P I S N I K  6. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v sredo, 22. 03. 2017.

Zapisnik 5. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v sredo, 20. 04. 2016, ob 20. uri, v zbornici OŠ Nova vas.

Zapisnik 4. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v torek, 14. 04. 2015, ob 20. uri,v zbornici OŠ Nova vas.
ZAPISNIK 1 LIST ZAPISNIK 2 LIST ZAPISNIK 3 LIST

ZAPISNIK   2. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v ponedeljek, 15. 04. 2013 , ob 19. uri, v zbornici OŠ Nova vas.(Zapisnik.doc)

Zapisnik 1. sestanka novoizvoljenega upravnega odbora šolskega sklada (Zapisnik.doc – 28 KB).

Zapisnik 2. sestanka upravnega odbora šolskega sklada (Zapisnik.doc – 28 KB).

Poslovnik o delu šolskega sklada (Poslovnik.doc – 34 KB).

Z A P I S N I K –1. sestanka upravnega odbora šolskega sklada – januar 2008

Povabilo k zbiranju donatorskih sredstev za šolski sklad – ZAPISNIK

Z A P I S N I K2. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v v torek, 17.02.2009, ob 18. uri v zbornici OŠ Nova vas.

Z A P I S N I K4. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v v torek, 22.03.2011, ob 18,30 uri v zbornici OŠ Nova vas.

 

Donatorji v letu 2016:

 Avtoprevozništvo Klančar, Nova vas

Občina Bloke

Okna Tim, Sodražica

Rdeči Križ Cerknica

 

Donatorji šolskega sklada v letu 2015

 Avtoprevoznik Klančar, Nova vas

Občina Bloke, Nova vas

Hija, Andrejčje

Rdeči križ Cerknica

Starši

Donatorji v letu 2014

 Demira, Ravne

Lekarna Ljubljana

Frizerski salon Joži, Nova vas

Zamet, Zabukovec Metod, Nova vas

Klančar Vojko, Avtoprevozništvo, Nova vas

Okna Tim, Sodražica

Občina Bloke

Društvo Bralna značka, Ljubljana

Rdeči križ Slovenije

 

 ISKRENA HVALA VSEM!

 

PLAN ŠOLSKEGA SKLADA v letu 2013

 

PRIHODKI PLAN 2015 2014 2013 2012
Donacije pravnih oseb 1.400,00 1.988,00 1.300,00 1.100,00
Donacija Občine Bloke za Dedka Mraza 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.400,00
Odpadni papir, kartuše 350,00 372,00 350,00 250,00
Prispevki staršev OŠ 550,00 551,00 1.095,00 1.080,00
Plačila staršev po računih za storitve – tranzit 0,00 6.344,78 9.000,00 11.500,00
Prispevki staršev ob akciji učencev (Drobtinice) 400,00 491,00
Donacije za 9.r. – zaključni izlet 1.500,00 1.614,94
PLANIRANI PRIHODKI 6.800,00 13.961,00 14.345,00 16.330,00
ODHODKI 2015 2014 2013 2012
Plačila staršev po računih za storitve – tranzit 0,00 11.000,00 9.000,00 11.500,00
Plačani računi za porabljen nadstand.material 3.000,00 3.000,00 2.300,00 2.430,00
Plačani računi za Dedka Mraza – donacija Občine bloke 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.400,00
PLANIRANI ODHODKI 5.600,00 16.600,00 13.900,00 16.330,00

Od junija 2014 ni več postavke “Plačila staršev po računih – tranzit” ker račune knjižimo na redne konte. Na kontu šolskega sklada se knjiži samo račune, ki se pokrivajo z donacijami.

SOLSKI_SKLAD_14