TEL/FAX: 01 7098 014
 

VARNA POT V ŠOLO 2017/18

Prometno varnostni načrt

NAČRT ŠOLSKIH POTI

 VARNA POT – NAČRT 2017/18

 Ravnateljica: Milena Mišič
Pripravila: Anica Zabukovec   v sodelovanju z SPV občine Bloke
Predsednik: David Hiti

 1. Uvod

 Načrt varnih šolskih poti na območju občine Bloke je namenjen varovanju otrok in mladostnikov, ki po počitnicah zopet vsakodnevno postanejo udeleženci v prometu, v okolici šole, na poti v šolo in nazaj domov, ter tudi na raznih dejavnostih izven šolskega okoliša.

S preventivnimi aktivnostmi bomo sodelovali s člani SPV Občine Bloke:

 • predstavnikom policijske postaje Cerknica Vojkom Mlakarjem
 • s predstavnikom upravljalca cest režijskega obrata občine Bloke Davidom Hitijem,
 • s Francem Maroltom – predstavnikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Cerknica,
 • z Zdravkom Avscem, predstavnikom redarstva Postojna,
 • s predstavnikom gasilskega društva Zmagom Ponikvarjem,
 • predstavnikom društva upokojencev Alojzijem Mazije

Naši osnovni cilji so:

 • – zagotoviti otrokom, učencem varno pot v šolo in domov
 • – izobraževati otroke, učence o varnosti njih in ostalih udeležencev v prometu, s poznavanjem varnega gibanja v prometu, varne opreme (svetla oblačila, odsevniki – predvsem ob slabši vidljivosti), varne opreme prevoznih sredstev (koles, skirojev, rolerjev, motorjev in avtomobilov)
 • – spodbujati udeležence prometa h kulturnemu, odgovornemu vedenju in medsebojnemu spoštovanju, ki naj bo zgledno in spodbudno, še posebej za najmlajše in ranljivejše udeležence v cestnem prometu (šolarji – predvsem v vlogi pešcev in kolesarjev)
 • – zagotavljati varnejšo cestno infrastrukturo in sproti odpravljati nevarnosti na šolskih poteh

Načrt varnih šolskih poti za OŠ Toneta Šraja Aljoše je dokument, ki je namenjen šoli (njenim učencem in zaposlenim), staršem oziroma skrbnikom otrok in lokalni skupnosti.

˝V kontekstu zakonske pravice do brezplačnega prevoza ter s tem povezano presojo ogroženosti varnosti učenca na poti v šolo, vse prevečkrat pozabljamo na odgovornost staršev, ki so zakonsko dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom, ko je ta udeležen v cestnem prometu (7. člen Zakona o pravilih cestnega prometa). Starši so odgovorni in presojajo tudi samostojno sodelovanje svojih otrok v cestnem prometu (87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa) ter za to prevzamejo odgovornost.˝  (Javna agencija RS za varnost prometa, 2016, p.13)

 2. Prometna varnost naših otrok in učencev

Nekateri naši učenci prihajajo v šolo peš, drugi kot potniki v osebnem avtomobilu, največ se jih pripelje z avtobusom in kombijem, v manjšini pa so kolesarji.

˝KLJUČNI PREVENTIVNI NAPOTKI ZA PRAVILNO RAVNANJE ŠOLARJA V CESTNEM PROMETU:

 • Ø Zakon o pravilih cestnega prometa poudarja odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikv otrok, in sicer so le-ti dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu. Otroci opazujejo naše ravnanje in ga skušajo posnemati, zato je vloga staršev pri vzgoji otroka za pravilno ravnanje v cestnem prometu izrednega pomena.
 • Ø Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. V cestnem prometu smejo samostojno sodelovati šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.˝

SLIKA1

(Agencija RS za varnost prometa, 2016, p.23)

O varstvu otrok govori tudi  87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP-UPB2 (Uradni list RS, št. 82/2013), ki pravi:

(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev.

(2) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.

(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

(4) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno če se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove, društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu.

(5) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za pešce mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, pri varovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni prometni znak “Ustavi!”, s katerim ustavi prometni tok vozil in omogoči otrokom varno prečkanje vozišča.

(6) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo pred prehodom za pešce in pustiti otroke mimo.

(7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

(8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.

(9) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, mora pooblaščena uradna oseba obvestiti njegove starše, skrbnike oziroma rejnike.

(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

_________________________________________________________________________________

 

Učenci, ki so bolj oddaljeni od šole, imajo zagotovljen prevoz v šolo in domov. Učenci, ki pridejo s šolskim prevozom, ali tisti, ki čakajo na šolski prevoz, imajo zagotovljeno varstvo. To določa  56. člen Zakona o osnovni šoli – ZoOŠ(Uradni list RS št. 12/96), ki pravi:

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.

Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo

3. Informacije o šoli in vrtcu

Šolski okoliš iz katerega prihajajo učenci v OŠ Toneta Šraja Aljoše predstavljajo naslednja naselja:

 • Lahovo
 • Ravnik
 • Andrejčje
 • Mramorovo pri Pajkovem
 • Bočkovo
 • Lovranovo
 • Sleme
 • Ulaka
 • Velike Bloke
 • Runarsko
 • Studenec
 • Ravne
 • Topol
 • Hudi vrh
 • Studeno
 • Glina
 • Strmca
 • Godičevo
 • Škrabče
 • Sveti Duh
 • Metulje
 • Fara
 • Nova vas
 • Veliki vrh
 • Pod Veliki vrh

SLIKA2

 

4. Vozni red

 

 

SLIKA3

SLIKA4

5. Zbrana pravila varnosti, ki so namenjena otrokom v cestnem prometu

5.1. Varnost otrok

Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugim udeležencev. Šola in starši s svojim zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu.

Ø  Rumena rutica – učenci prvega in drugega razreda osnovne šola morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okrog vratu.

Ø  Varovanje otrok

Pri varovanju otrok na prehodu za pešce mora oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča:

 • biti stara najmanj 21 let,
 • oblečena v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve in sme uporabljati predpisan, obojestransko označeni prometni znak »Ustavi«.

Ø  Spremstvo v prvi razred

Na poti v prvi razred šole ter domov mora učenec ( do dopolnjenega 7 leta starosti) imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci, poleg staršev so otroci starejši od 10 let, če to pisno dovolijo starši ali skrbniki.

Ø  Vožnja s kolesom

Učenec mora imeti med vožnjo s kolesom ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Kolo mora biti ustrezno opremljeno. Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanjuprometnih razmer spremlja največ dva otroka.

Ø  Prevoz učencev z avtobusom in kombijem

Učenci se v šolo in iz nje prevažajo tudi s kombiji ali avtobusom. Upoštevati morajo pravila vedenja.

5.2 Šolski avtobus in kombi

Otroci, ki uporabljajo šolski prevoz, morajo upoštevati naslednja pravila:

 

ŠOLSKI PREVOZI – PRAVILA VEDENJA

Pravila vedenja se predstavi učencem in njihovim staršev v začetku šolskega leta

POSTAJALIŠČE

 • če je temno, na poti do postajališča uporabimo kresničko ali odsevni trak
 • učenci 1. in 2. razreda so obvezno opremljeni z rumeno rutico
 • vozilo čakamo na postaji ali mestu, kjer avtobus ustavlja (pet minut pred prihodom)
 • vozilo čakamo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (vsaj tri korake od roba vozišča)

VSTOP

 • počakamo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in nam voznik dovoli vstop
 • v avtobus, kombi vstopamo posamezno brez prerivanja
 • če nas na avtobus čaka več, naredimo kolono in brez prerivanja vstopamo v vozilo
 • pazimo, da nam vrata ne priprejo ohlapnih oblačil, šolske torbe ipd.

SEDEŽ, VARNOSTNI PAS

 • v vozilu poiščemo prost sedež in se pripnemo z varnostnim pasom
 • na enem sedežu sedi le en potnik
 • med vožnjo ves čas sedimo
 • med vožnjo ne vstajamo ali hodimo po vozilu
 • med vožnjo smo obrnjeni v smeri vožnje
 • med vožnjo se ne presedamo

RED, ČISTOČA, OBNAŠANJE

 • v vozilu ne jemo in ne pijemo
 • v vozilu ne puščamo smeti
 • v vozilu ne uničujemo opreme namenoma ali iz malomarnosti
 • če povzročimo škodo, smo dolžni povrniti stroške
 • v vozilu se kulturno obnašamo (ne vpijem, ne zadržujem prostega sedeža, se ne prerivam, prepiram, pretepam…)

VOZNIK in SOPOTNIKI

 • med vožnjo ne motimo voznika
 • do voznika, učencev in spremljevalcev smo prijazni in vljudni
 • posebej smo pozorni na mlajše učence – če je potrebno, jim pomaga

IZSTOP

 • počakamo, da se avtobus ustavi in si šele takrat odpnemo varnostne pasove
 • izstopamo pri zadnjih oz. srednjih vratih
 • po izstopu počakamo, da avtobus ali kombi odpelje in šele nato nadaljujemo svojo pot
 • če moramo na poti domov prečkati cesto, se pred tem prepričamo, da je cesta prosta in jo varno prečkamo

NAVODILA in OBVEŠČANJE

 • upoštevamo dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev
 • v kolikor bomo kršili pravila, bo voznik o tem obvestil šolo, šola pa starše
 • morebitne težave šola rešuje v sodelovanju s prevoznikom, starši in učencem

6. Ukrepi in dejavnosti za varnost učencev v šolskem letu 2015/16

 1. Na šolskih poteh bodo postavljene opozorilne table »Šolska pot«.
 2. Začetek šolskega leta

Ø  prvošolčki prejmejo rumene rutice in navodila s strani policista,

Ø  na roditeljskih sestankih policist starše opozori na varno vožnjo, pripenjanje z varnostim pasom in njihovo vlogo pri vzgoji in varstvu otrok v prometu,

Ø  učitelj razrednik se z učenci pogovori o najbolj varni šolski poti, pravilih vedenja na šolskem avtobusu, varni vožnji s kolesom ter učencem poda osnovne prometno – varnostne vsebine

Ø  pred pričetkom pouka se pregleda, očisti in označi šolsko pot: obnova talnih označb, postavitev ustreznih signalizacij,

Ø  postavitev znakov – šolska pot/vozite previdno (v okolico šole)

Ø  varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce, v sodelovanju s predstavniki lokalne skupnosti, civilne zaščite in policijsko postajo Cerknica, redarstvom Postojna

 

 1. Projekt Pasavček – vrtec

Ø  projekt je namenjen izboljšanju prometne varnosti, predvsem pa usposabljanju pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnihpasov med vožnjo v avtomobilu.

 1. Bodi preViden – 4. razred

Ø  učenci pišejo pisma svojim starim staršem, v katerih jih opozarjajo na uporabo odsevnih teles,

Ø  z akcijo opozarjamo učence, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev.

 1. Teden prometne varnosti 1.- 6. razred s sloganom

     ˝Ohranimo otroška življenja 2015˝

Ø  v različnih dejavnostih, tehniških dneh, projektih, se učenci pogovarjajo o prometni varnosti, varni šolski poti, pišejo pesmice, rišejo, izdelujejo prometna sredstva, opazujejo promet v okolici šole, vadijo varno prečkanje ceste, učenci rišejo najbolj varno pot od doma do šole.

 1. Prometni kotiček je namenjen učencem in staršem in vsebuje Načrt varne šolske poti teh druge aktualne vsebine. Na plutovinasti tabli pri dežurnem učencu ureja kotiček Anica Zabukovec v sodelovanju z učiteljico prometne vzgoje v 5. razredu Pavlo Ponikvar.
 2. Projekt policist Leon svetuje – 5. razred

Ø  učenci se seznanijo z odnosom do neznanih oseb, s pravilno rabo pirotehničnih sredstev in ostalimi prometnimi vsebinami.

 1. Usposabljanje za vožnjo kolesa – 5. razred

Ø  učenci pridobijo teoretična in praktična znanja o prometnih znakih, pravilih in ustreznem ravnanju v prometu. Po pregledu opreme koles sledi praktično usposabljanje na spretnostnem poligonu in praktično usposabljanje v dejanske okolišu šole. Sledi še praktična izpitna vožnja v dejanskem prometu. Učenci prejmejo nalepke Varno kolo.

 1. Bistro glavo varuje čelada – 5 razred

Temeljni cilj je zmanjšati število poškodb med kolesarji, kar lahko zagotovimo z uporabo kolesarskih čelad.

 1. Jumicar – 3 – 6. razred

Ø  Program poučuje učence kako se vesti v prometnem okolju. Učenci so postavljeni v vlogo voznika in dogodke doživljajo kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Izvedeno v šolskem letu 2014/15. Planirano izvajanje na vsake 4 leta.

11. OZNAČITEV »VARNE ŠOLSKE POTI«

Učenci 8. razredov  bodo poskrbeli  za označitev »Varne šolske poti«. Šolsko pot bodo pregledali, podali svoje predloge in pripombe ter zarisali rumene stopinje v okviru tehniškega dne v jesenskem času. Označevanje Varne šolske poti poteka v sodelovanju s SPV občine Bloke in policijskega predstavnika.

12. SPOZNAJMO PROMETNO-VARNOSTNI NAČRT ŠOLE

V šestem razredu pri pouku tehnike in tehnologije učenci  podrobneje spoznajo prometno-varnostni načrt  šole.

13. OBNAŠANJE V PROMETU

V okviru rednega pouka bo v vseh razredih pri uvodnih razrednih urah poudarek na:

 • – varni poti v šolo,
 • – varnosti otrok v avtomobilu,
 • – etiki obnašanja v prometu,
 • – pomenu ustrezne kolesarske opreme,

– poznavanju prometnih predpisov in

 • – vrednotenju lastnega ravnanja v prometu

14. SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Šola bo v sodelovanju z Svetom za preventivo in vzgojo občine Bloke in Policijsko postajo Cerknica posodabljala načrt Varnih šolskih poti ter z njim seznanila vse učence na šoli. O aktivnostih v okviru projekta Varna šolska pot bo poročala na šolski spletni strani, kjer so učencem in staršem ponujene tudi ostale informacije na temo prometa.

Pridružili se bomo aktivnostim lokalne skupnosti in organizacij, povezanih s prometno problematiko.

 1. Neorganiziran prevoz otrok v šolo

 – starši oz. skrbniki, sorodniki, znanci, …

Starši oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v šolo, se morajo zavedati odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Starši morajo biti v prometu zgled otrokom, upoštevati morajo cestno prometne predpise in se kulturno obnašati. Le tako lahko poskrbimo za učinkovit prenos dobre prometne vzgoje na učence oz. otroke.

Starši morajo poskrbeti za kar največjo možno varnost otrok v vozilih. Upoštevati je treba, da otroci sedijo pripeti na zadnjih sedežih do 12. leta. Za mlajše otroke je potrebno uporabljati avtomobilske otroške sedeže, ki morajo imeti ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški sedež pravilno uporabljamo in da upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega avtomobilskega sedeža ne uporabljamo. Otrok pa naj bo pravilno pripet v sam sedež.

Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je malo parkirnih mest, ta pa so namenjena tako zaposlenim kot tudi obiskovalcem. Na tem mestu opozarjamo starše, da koristijo njim namenjena prosta parkirna mesta oz., da ne puščajo avtomobila sredi intervencijskih in dovoznih poti ali na avtobusnem postajališču ter na prehodu za pešce pred vhodom v šolo.

Posebej pozorni pa morajo biti, ko z otrokom zapuščajo avtomobil in nato morebiti prečkajo cesto ali dovoz.

16. Drugi ukrepi in dejavnosti:

 • – Učence opozarjamo na pravilno nošenje odsevnika ob slabi vidljivosti in mraku.
 • – Učence opozarjamo na varno vstopanje na avtobus.
 • – Med prevozi učence navajamo na primerno ravnanje v avtobusu in ostalih prometnih sredstvih.
 • – V toplejših mesecih več učencev prihaja v šolo s kolesi. Učence opozarjamo na pomen ustrezne kolesarske opreme in upoštevanje prometnih predpisov.

–       V šolskem letu 2015/16 bomo v vrtcu izvajali projekt Pasavček (prijave v septembru na www.pasavček.si).

–       V šoli bomo izvedli med razredno tekmovanje Kaj veš o prometu na eni izmed šolskih prireditev – šolski vrtiljak

–       V sodelovanju z SPV Občine Bloke bomo poskrbeli za nakup kolesarskih čelad za učence, ki opravljajo kolesarski izpit.

–       O pravilih obnašanja na avtobusu in kombiju bo obveščen tudi izvajalec šolskih prevozov podjetje Klančar d.o.o.

7. Nevarne prometne točke

Načrt nevarnih mest na šolskih poteh OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

Priloga 1: Zemljevid z označenimi nevarnimi mesti

Na osnovi anket (glej str. 16, 17) izvedenih s starši učencev naše šole, z anketiranjem učencev, s pogovorom izvajalca šolskih prevozov podjetjem Klančar d.o.o., z vizualnim ogledom postajališč, cest s strani predstavnika občine Davidom Hitijem smo se na sestanku SPV v prostorih Občine Bloke dne 8. sept. 2015 pogovorili o nevarnih in problematičnih točkah, o realizaciji morebitnih posegov in izvajalcev del na terenu.

Povzetek ankete za starše

Starši iz vasi Pod Veliki vrh so zapisali težavo na zelo prometni cesti iz smeri Runarsko proti Novi vasi, ob kateri imajo znak za omejitev hitrosti 50, ki ga malokdo upošteva, ob tej cesti pa je žal tudi postajališče za eno od naših učenk.

Starši pohvalijo postajališče zadaj za šolo, ki je začasno, zdi se jim varno, ker je veliko parkirišče in malo prometa.

Starši učencev iz vasi Fara opozarjajo na nevaren prehod za pešce pri trgovini KGZ na poti iz šole, označili so ga kot nepregleden. Nevarna je tudi hoja po t.i. pločniku, ki je v smeri proti Fari označen na levi strani z belo črto. Ob srečanju dveh nasproti vozečih avtomobilov eden vozi po pločniku.

Starši iz vasi Škrabče opozarjajo na nepregledno vključevanje na glavno cesto smeri Zakraj proti Novi vasi. Predlagajo tudi, da se cesta iz smeri Nova vas – Lužarjev breg opremi s sredinsko črto.

Starši iz novega naselja v Novi vasi opozarjajo na nevarno križišče nasproti tovarne JUB proti Volčjemu, kjer je neoznačen prehod s smeri novega naselja proti šoli in ga učenci in vozniki prečkajo diagonalno. Na tej lokaciji predlagajo krožno križišče za umiritev hitrosti.

Starši otrok vasi Lovranovo menijo, da je vstop na avtobus  v vasi nevarna točka.

Odgovor Občine Bloke in SPV-ja na povzetek ankete :

Občina Bloke si prizadeva skozi svoje delovanje in preko Režijskega obrata občine Bloke , da so ceste, ki so v pristojnosti občine redno vzdrževane, posodobljene ter opremljene z ustrezno cestno signalizacijo.

Občina redno spremlja tudi predloge oz. pobude SPV- ja o izboljšanju varnosti predvsem otrok v cestnem prometu.

Zgoraj navedeni predlogi staršev predvsem tisti, ki se nanašajo na ceste, ki so v pristojnosti Direkcije za ceste (Pod Velikim Vrhom, Nova vas krožišče, prehod za pešce pri trgovini KGZ, križišče in sredinska črta Škrabče) bodo s strani občine in SPV- ja posredovani ustreznim službam Direkcije, da bodo upoštevani v njihovih planih pri vzdrževanju in investicijah.

Občina Bloke je v preteklih letih s sklopu izgradnje okoljske infrastrukture obnovila tudi lokalno cesto Nova vas – Fara. Občina si je prizadevala, da bi se na tem odseku lokalne ceste izgradil pločnik, vendar zaradi pomanjkanja prostora ob vozišču tega ni bilo možno izvesti. Sedaj je prostor za pešce označen na levi strani v smeri Fare z belo črto. Vožnja v tem prostoru ni prepovedana z znaki, ima pa pešec vedno prednost pred vozilom, tako da se mora voznik v vozilu vedno prilagoditi pešcu ne glede na situacijo v prometu.

Občina je v letošnjem letu na predlog SPV-ja v križišču pri Jubu zarisala prehod za pešce in lastnika žive meje, ki je zastirala preglednost v križišču prosila za znižanje žive meje, kar je bilo tudi storjeno.

Lokacije vstopa otrok na avtobus oz. kombi se večinoma prilagajajo glede na bližino doma večine otrok. Vstop otrok vasi Lovranovo na avtobus se trenutno odvija na lokalni cesti Lovranovo-Velike Bloke- Nova vas, in sicer na križišču z javno potjo za Jeršanovo. V dogovoru z šolo in izvajalcem šolskih prevozov bi se lahko dogovorili o novi bolj varni lokaciji.

Predsednik SPV David Hit

8. Načrt varnih šolskih poti

Najbolj varna šolska pot bo označena z belimi stopinjami. Učenci bodo obstoječe oznake obnovili v okviru tehniškega dne na temo Prometa, ob strokovnem vodenju policista Vojka Mlakarja in učiteljice Anice Zabukovec.

Priloge na straneh 19 in 20 pa vsebujejo načrt nevarnih mest in relacij od koder prihajajo učenci Oš Toneta Šraja Aljoše.

 

9. ANKETE

ANKETA ZA STARŠE: Prometna varnost na poti v šolo in iz nje

 Iz katere vasi prihaja vaš otrok v šolo? _____________

 1. Kako največkrat prihaja vaš otrok v šolo?
 2. a) peš
 3. b) s kolesom
 4. c) pripeljejo ga odrasli
 5. d) s šolskim avtobusom
 6. Ali upoštevate prometne znake, tudi tiste, ki so narisani na asfaltni površini, pred našo šolo?
 7. a) da
 8. b) ne
 9. Ali menite, da je šolska pot vašega otroka:
 10. a) varna
 11. b) nevarna

Če ste obkrožili b, na katerih mestih se vam zdi nevarna?

____________________________________________________________

 1. Ali se z otroki pogovarjate o prometni varnosti?
 2. a) da
 3. b) ne
 4. c) občasno, odvisno od situacije
 5. Ali uporabljate varnostni pas zase in tudi na zadnjih sedežih?
 6. a) varnostni pas porabljam le voznik
 7. b) varnostni pas uporabljamo vsi
 8. c) drugo_______________________________________________

Vaši predlogi, mnenja:_________________________________________________

____________________________________________________________________

Otroci in zaposleni vam bomo hvaležni, če boste pred našo šolo:

Ø  parkirali avto na parkirnem prostoru

Ø  ugašali motor avtomobila, kadar pospremite učenca v razred

Ø  pustili prosto pot do glavnega vhoda v šolo

Ø  če se boste izogibali vzvratne vožnje oz. boste pri tem izjemno previdni

 

 HVALA ZA SODELOVANJE


 

ANKETA ZA UČENCE: Prometna varnost na poti v šolo in iz nje

 1. 1. Iz katere vasi prihajaš v šolo? _____________
 2. Kako prihajaš največkrat v šolo?
 3. a) peš
 4. b) s kolesom
 5. c) pripeljejo me odrasli
 6. d) s šolskim avtobusom
 7. Ali meniš da je tvoja šolska pot:
 8. a) varna
 9. b) nevarna

Če si obkrožil b, na katerih mestih se ti zdi nevarna?___________________________________

 1. Ali se s starši pogovarjaš o prometni varnosti?
 2. a) da
 3. b) ne
 4. c) občasno, odvisno od situacije
 5. Ali imaš dovolj informacij o varni poti v šolo in iz nje?
 6. a) da
 7. b) ne
 8. Kje si dobil te informacije? (Možnih več odgovorov.)
 9. a) doma
 10. b) v šoli
 11. c) drugo
 12. Ali kot udeleženec v prometu upoštevaš prometne predpise?
 13. a) vedno
 14. b) nikoli
 15. c) drugo________________________________________________________________
 16. Ali uporabljaš varnostni pas?
 17. a) da
 18. b) ne
 19. c) občasno

HVALA ZA SODELOVANJE

10. Zaključek

Prometno varnostni načrt je namenjen staršem, učencem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri prometni vzgoji.

Učenci so s Prometno varnostnim načrtom seznanjeni na razrednih urah in pri ostalih oblikah dela. Prometno varnostni načrt, načrt šolskih poti je objavljen tudi na spletni strani šole.

11. Priloge

Priloga 1: Zemljevid z označenimi nevarnimi mesti OŠ Toneta Šraja Aljoše

SLIKA5

Priloga 2: Zemljevid  relacij šolskih poti OŠ Toneta Šraja Aljoše

SLIKA6

12.  Literatura

[online]. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer [28. 6. 2006] Dostopno          na spletnem naslovu: <http://drugg.fgg.uni-lj.si/648/lj.si/648/ >