SECURE

secure_logo

Naša šola je bila izbrana in je v šolskem letu 2011/12 tudi sodelovala v mednarodnem projektu Secure.

 Osnovni podatki projekta

Od 1. novembra 2010 je tekel na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani mednarodni evropski projekt SECURE (Science Education CUrriculum REsearch). Projekt se jezaključil 31. oktobra 2013.

V projekt je Slovenija vključena kot ena od desetih evropskih držav; v njem sodelujejo še Avstrija, Belgija, Ciper, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Švedska in Velika Britanija. Med 11 sodelujočimi partnerskim ustanovami je 7 univerz in dva pedagoška inštituta.

Projekt večinsko financira Evropska skupnost v Sedmem okvirnem programu (FP7).

 Cilji projekta

V okviru projekta SECURE želijo pridobiti relevantne in zanesljive podatke o trenutnem stanju v poučevanju naravoslovnih predmetov, matematike in tehnike (MNT; angl: MST = Mathematics, Science and Technology) predmetov v različnih evropskih državah. Med te predmete sodijo matematika, spoznavanje okolja, naravoslovje (in tehnika), tehnika, fizika, biologija in kemija.

Izsledke raziskave bodo prevedli v priporočila snovalcem izobraževalne politike, ki bodo pripomogla h konstruktivni debati o učnih načrtih ter načinih poučevanja, ki hranijo in vzpodbujajo zanimanje učencev za naravoslovje in tehniko.

Projekt išče odgovore na nekaj ključnih vprašanj izobraževanja in poučevanja MNT vsebin. Zanima jih, kaj lahko storimo, da se zanimanje mladih za naravoslovje med njihovim šolanjem poveča (ali se tekom let vsaj ne zmanjša). Sprašujejo se, kaj lahko storimo, da bi se tudi učitelji bolj angažirano zanimali za naravoslovje, ohranjali in razvijali pozitiven odnos do področja, ter obenem optimiziramo njihovo zgodnje učenje. Iskali bodo vzročne povezave med priporočili za poučevanje MNT predmetov v učnih načrtih, dejanskimi oblikami pouka ter zanimanjem in odnosom učiteljev in učencev do naravoslovja.

 Raziskava

Projekt SECURE se osredotoča na štiri starostne skupine otrok (5, 8, 11 in 13 let), njihove učne načrte za MST predmete ter njihove učitelje teh predmetov. V projektu SECURE bo v celoti sodelovalo 600 oddelkov s približno 12000 učenci ter 1200 učitelji iz različnih držav Evropske skupnosti.

V vsaki od udeleženih držav so k sodelovanju povabili 15 osnovnih šol in 15 vrtcev, ki bodo z nekaj oddelki in vsemi njihovimi učitelji naravoslovnih predmetov, tehnike in matematike odgovarjali na vprašanja o svojem odnosu do predmeta ter o metodah in načinih poučevanja (učitelji) in učenja (učenci).

DOSTOPNOST