TEL/FAX: 01 7098 014
 

PUBLIKACIJA 2022/23

ODPRI PUBLIKACIJO ŠOLE 2022/23 – PDF

ODPRI PUBLIKACIJO ŠOLE 2022/23 – WORD

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred vami je publikacija, v kateri želimo predstaviti delo in življenje naše šole in vrtca.

V njej najdete podatke, s katerimi si boste pomagali, da bomo lažje usklajevali naše in vaše želje, saj otroke izobražujemo in vzgajamo skupaj. Zavedamo se svoje pomembne in odgovorne naloge pri oblikovanju osebnosti vsakega posameznega otroka. Kako bo otrok odkrival svet, ga zaznaval in vsrkaval vase, je odvisno predvsem od nas odraslih, vzgojiteljev in staršev. Ne dopustimo, da  bodo televizija, računalnik, video igre in igralni avtomati nadomestili starše.

Želimo si dobrega sodelovanja z vami, uspešnega dela otrok, dobrih medsebojnih odnosov in prepoznavnosti v kraju ter zunaj njega.

                                                                Ravnateljica  Milena Mišič


VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE

 Vizijo našega zavoda je mogoče strniti v nekaj besed, ki bodo definirale našo podobo v prihodnosti. Je izraz nove in zaželene podobe organizacije kot celote, njene dejavnosti in njene kulture. Vizija naše šole je:
V osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše želimo, da bi bila naša šola strokovna, razvojno naravnana, komunikativna, vzgojna in odprta okolju.

 Poslanstvo izhaja iz vizije zavoda. V njem se kaže opredelitev, kakšna šola želimo postati v prihodnosti.

»Strokovnost, inovativnost, demokratičnost, kultura organizacije, poslovnost,  kvalitetni medsebojni odnosi, komunikacija in razvoj sistema vrednot so temeljni elementi našega poslanstva, kjer bo vsak posameznik našel razumevanje in potrditev, kjer bo lahko uresničil svoje in skupne potrebe ter cilje, ki bodo v duhu časa in prostora, v katerem živimo.«

     DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI

 »Dolgoročni cilji so ideali in so podobni zvezdam: čeprav so nedosegljive, nas vodijo
(Everard, Morris, 1990)

Naši strateški cilji so vezani predvsem na kvalitetno zagotavljanje uslug našim uporabnikom. Vse to pa bomo gradili na kulturi in klimi v organizaciji ter hkrati zagotavljali ustrezne materialne pogoje za delovanje zavoda. Stalno bomo povečevali uspešnost in učinkovitost, ki sta pogoj za kvalitetno rast šole. Naš cilj je zgraditi kvalitetno šolo v vseh pogledih. Iz te vizije izhajajo trije temeljni strateški cilji:

 1. Razvijanje kulture organizacije s celotnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov.
 2. Ustvarjanje optimalne kadrovske strukture in skrb za njihovo strokovno in osebno rast.
 3. Zagotovitev optimalnih materialnih pogojev za delovanje zavoda.

 CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2020/25

Prednostne naloge smo razdelili na 4 področja:

 Pedagoško področje:

Posebno pozornost bomo namenjali Formativnemu spremljanju v podporo vsakemu učencu. S pomočjo formativnega spremljanja bomo iskali načine kako zagotoviti optimalen razvoj in učno uspešnost vsakemu učencu v skladu z njegovimi zmožnostmi, pri čemer bomo gledali na učence kot skupino različnih, izvirnih in edinstvenih posameznikov. Formativno spremljanje je proces stalnega spremljanja, opazovanja, pregledovanja in vrednotenja, ki ga izvajamo z namenom, da učitelj prilagaja svoje poučevanje. Učitelj daje učencem informacije o njihovem učenju, pouk pa organizira na osnovi informacij, ki jih pridobi od učenca. Delo temelji na zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo razumevanje učencev in na jasnih kriterijih za vrednotenje učnih dosežkov. Organizirana bodo predavanja in svetovanja, izvajale se bodo »kolegialne« hospitacije, opravljala pa se bo tudi vsakoletna evalvacija načrtovanih dejavnosti. Pri vseh dejavnostih, ki se bodo odvijale v šoli in izven nje, bomo skrbeli tudi za pravilno rabo slovenskega knjižnega jezika. Pri tem nam bo vodilo, da je najboljša šola učiteljev zgled.

Večjo skrb bomo posvetili tudi bralni kulturi naših učencev. Trudili se bomo, da bodo dosegli tako stopnjo bralne kulture, ki jim bo omogočala kvalitetno udejstvovanje predvsem pri pouku in učenju.

Vzgojno področje:

V naslednjih letih bomo velik poudarek namenili medosebnim odnosom med učenci. Pokazalo se je namreč, da so pri učencih zelo šibka naslednja področja: socialne veščine, pomanjkanje empatije, medsebojno sprejemanje, strpnost, pripadnost skupini, nesprejemanje drugačnosti, besedno nasilje ter neprimerna komunikacija z delavci šole.

V akcijskem načrtu smo si zadali naslednje cilje: razvijanje socialnih veščin s pomočjo socialnih in družabnih iger, osvajanje pravil lepega vedenja (bonton), razvijanje in krepitev zavesti pripadnosti skupini, skupnosti–šoli, vzpostavljanje pozitivne klime, sprejemanje različnosti, spodbujanje medsebojnega sodelovanja in pomoči, razvijanje ustreznih komunikacijskih vzorcev v odnosu do in med sovrstniki ter med učenci in zaposlenimi in obratno, dosledno upoštevanje pravil šolskega reda in vzgojnega načrta, dogovor o enotnem vzgojnem delu vseh udeležencev v procesu vzgoje.

 

AKCIJSKI NAČRT VZGOJNEGA DELOVANJA šolsko leto 2022/2023

NOSILCI DEJAVNOSTI

Koordinacija in izvajanje: svetovalna delavka

Izvajalci: vsi zaposleni in zunanji sodelavci po programu.

VZGOJNI CILJ 1
SKRB ZA DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSEMedsebojno spoštovanje in strpnost.
Primeren način komunikacije do vseh.
Razvijanje nenasilnih oblik komunikacije/vedenja.
DEJAVNOSTI
učenci Strokovni delavci starši Rok za izvedbo opombe

Uporaba vljudnostnih izrazov (pozdravljanje, prosim, hvala,…)

Sodelovanje na ODS (delavnice, socialne igre, igre vlog, izpolnjevanje pravil ODS

Sodelovanje PP Cerknica.

Društvo za boljši svet.

CSD Primorsko –notranjska

Učiti učence presojati svoja lastna dejanja in posledice ter znati reševati medsebojne probleme s pogovorom.

Predstavitev mediacije vsem učencem.

Beleženje števila konfliktov v razredu, med razredi, v šoli, na avtobusu.

Izobraževanje UČINKOVITE METODE KOMUNICIRANJA ter PREPREČEVANJA in REŠEVANJA KONFLIKTOV- MEDIACIJA v trajanju 66PU

Starši so glavni vzgled.

Vzpodbujajo otroke, redno prihajajo na GU in druge dejavnosti šole.

Predavanje in delavnice  za starše.

Predavanje Radosti in pasti sodobne tehnologije Miha Kramli

Odnosi v šoli Neva Strel Pletikos

Celo šolsko leto

Vsaj 2x mesečno

RU oz. redna ura po načrtu.

Vse ostale dejavnosti po šolskem koledarju

 
VZGOJNI CILJ 2
UPOŠTEVANJE RAZREDNIH PRAVIL
DEJAVNOSTI
učenci Strokovni delavci starši Rok za izvedbo opombe

Sodelujejo pri oblikovanju razrednih pravil

Dosledno upoštevajo razredna pravila

Seznanijo starše z razrednimi pravili.

Roditeljski sestanek in po e-pošti.

Beležijo kršitve in o le-teh obveščajo starše.

Vzpodbujajo otroke o upoštevanju razrednih pravil in redno spremljajo izvajanje le-teh.

 

Celo šolsko leto

 

 

Vodenje:

Vodstvo šole bo velik poudarek namenilo razvijanju naslednjih kompetenc:

 • sodelovanju z okoljem (skrb za učinkovito promocijo in prepoznavnost šole,…),
 • delu z zaposlenimi (spodbujati in omogočiti delavcem stalno strokovno izpopolnjevanje, njihov profesionalni razvoj, opraviti z zaposlenimi letni pogovor),
 • vodenju učenja in poučevanja (skrbeti za kvalitetno načrtovanje dela učiteljev in drugih strokovnih delavcev in spremljavo uresničevanja načrtovanega, poskrbeti za učenje tujih jezikov kot obliko nadstandardnega programa),
 • klimi in kulturi (izdelati sistem organizacijskih vrednot in delovati v skladu s temi vrednotami),
 • upravljanju šole kot organizacije (skrb za pridobivanje dodatnih materialnih virov in skrb za urejenost šole in okolice).

 Urejanje in posodobitev šole in vrtca:

Šolo in vrtec bomo vzdrževali, opremljali in modernizirali v skladu s finančnimi možnostmi. Za estetsko urejenost šole in njene okolice bomo skrbeli vsi, ki v njej delamo in živimo:

 • tehnična služba bo skrbela, da bo šola redno vzdrževana in čista ter da bodo urejene zunanje površine šole;
 • učitelji, učenci bodo vestno in odgovorno opravljali svoje naloge;
 • tudi v okviru dni dejavnosti bomo poskrbeli za urejenost šolskih prostorov in okolice.
 • Predvidena vlaganja:
 • Pleskanje notranjih prostorov,
 • Posodobitev didaktičnih pripomočkov ter IKT opreme,
 • Sprotna popravila, servisi in vzdrževanje.

Uresničitev večine zgoraj navedenih vlaganj je odvisna predvsem od finančnega stanja šole, občine Bloke ter MIZŠ.

Vsi zaposleni, predvsem pa vodstveni delavci, se bomo trudili načrtovano uresničiti v čim večji meri. Vsako leto bomo tudi skrbeli za posodabljanje učil in učnih pripomočkov v skladu s finančnimi sredstvi, ki jih za ta namen dobimo iz MIZŠ. Natančneje bodo vlaganja v urejanje in posodobitev šolskega prostora za posamezno leto opredeljena v letnem delovnem načrtu šole.

TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Letni delovni načrt je dokument, s katerim vsako leto določimo obseg, vsebino in organizacijo dela v šoli. Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v letnem delovnem načrtu le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.

Pri delu v šolskem letu 2022/23 bomo upoštevali naslednje usmeritve:

 • Največjo pozornost bomo posvetili kvalitetnemu pouku in prepletanju vzgojnega in izobraževalnega dela.
 • Sprotno strokovno izobraževanje vseh strokovnih delavcev.
 • Skrb za slovenski jezik.
 • Medpredmetno načrtovanje.
 • Delo z nadarjenimi učenci.
 • Individualizirani učni načrti za učence s posebnimi potrebami.
 • Posodobljeni učni načrti.
 • Bralna pismenost.
 • Učenje učenja.

Izvajali bomo 10 izbirnih premetov za učence 7., 8. in 9. razreda, neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu in tri neobvezne izbirne predmete v drugi triadi šport, umetnost in tehnika.

VEČ V PUBLIKACIJI

ODPRI PUBLIKACIJO ŠOLE 2022/23

 

 
 
 
DOSTOPNOST