TEL/FAX: 01 7098 014
 

PUBLIKACIJA 2020/21

ODPRI PUBLIKACIJO ŠOLE 2020/21

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred vami je publikacija, v kateri želimo predstaviti delo in življenje naše šole in vrtca.

V njej najdete podatke, s katerimi si boste pomagali, da bomo lažje usklajevali naše in vaše želje, saj otroke izobražujemo in vzgajamo skupaj. Zavedamo se svoje pomembne in odgovorne naloge pri oblikovanju osebnosti vsakega posameznega otroka. Kako bo otrok odkrival svet, ga zaznaval in vsrkaval vase, je odvisno predvsem od nas odraslih, vzgojiteljev in staršev. Ne dopustimo, da  bodo televizija, računalnik, video igre in igralni avtomati nadomestili starše.

Želimo si dobrega sodelovanja z vami, uspešnega dela otrok, dobrih medsebojnih odnosov in prepoznavnosti v kraju ter zunaj njega.

                                                                Ravnateljica  Milena Mišič


VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE

  Vizijo našega zavoda je mogoče strniti v nekaj besed, ki bodo definirale našo podobo v prihodnosti. Je izraz nove in zaželene podobe organizacije kot celote, njene dejavnosti in njene kulture. Vizija naše šole je:

V osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše želimo, da bi bila naša šola strokovna, razvojno naravnana, komunikativna, vzgojna in odprta okolju.

 Poslanstvo izhaja iz vizije zavoda. V njem se kaže opredelitev, kakšna šola želimo postati v prihodnosti.

»Strokovnost, inovativnost, demokratičnost, kultura organizacije, poslovnost,  kvalitetni medsebojni odnosi, komunikacija in razvoj sistema vrednot so temeljni elementi našega poslanstva, kjer bo vsak posameznik našel razumevanje in potrditev, kjer bo lahko uresničil svoje in skupne potrebe ter cilje, ki bodo v duhu časa in prostora, v katerem živimo.«

  DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI

 »Dolgoročni cilji so ideali in so podobni zvezdam: čeprav so nedosegljive, nas vodijo.« (Everard, Morris, 1990)

Naši strateški cilji so vezani predvsem na kvalitetno zagotavljanje uslug našim uporabnikom. Vse to pa bomo gradili na kulturi in klimi v organizaciji ter hkrati zagotavljali ustrezne materialne pogoje za delovanje zavoda. Stalno bomo povečevali uspešnost in učinkovitost, ki sta pogoj za kvalitetno rast šole. Naš cilj je zgraditi kvalitetno šolo v vseh pogledih. Iz te vizije izhajajo trije temeljni strateški cilji:

 1. Razvijanje kulture organizacije s celotnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov.
 2. Ustvarjanje optimalne kadrovske strukture in skrb za njihovo strokovno in osebno rast.
 3. Zagotovitev optimalnih materialnih pogojev za delovanje zavoda.

 CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2015/20

 • Večji pomen vsem oblikam vzgojnega dela na šoli.
 • Zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu preprečevanja vseh oblik nasilja in drugih negativnih pojavov v družbi.
 • Usposobiti strokovne delavce za reševanje vzgojne in disciplinske problematike.
 • Udejanjiti strokovno in profesionalno povezovanje med strokovnimi delavci šole (vertikalno povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega učiteljskega zbora).
 • Nadaljnje profesionalno in strokovno usposabljanje na osnovi ugotovljenih potreb.
 • Poglabljanje in nadgrajevanje že utečenih oblik sodelovanje s starši.
 • Skrb za ohranjanje dobrih materialnih pogoje za vzgojno –  izobraževalno delo.
 • Promocija šole preko njenih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in rezultatov z različnih področij njenega delovanja.

TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Letni delovni načrt je dokument, s katerim vsako leto določimo obseg, vsebino in organizacijo dela v šoli. Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v letnem delovnem načrtu le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.

 

Pri delu v šolskem letu 2020/21 bomo upoštevali naslednje usmeritve:

 • Največjo pozornost bomo posvetili kvalitetnemu pouku in prepletanju vzgojnega in izobraževalnega dela.
 • Sprotno strokovno izobraževanje vseh strokovnih delavcev.
 • Skrb za slovenski jezik.
 • Medpredmetno načrtovanje.
 • Delo z nadarjenimi učenci.
 • Individualizirani učni načrti za učence s posebnimi potrebami.
 • Posodobljeni učni načrti.
 • Bralna pismenost.
 • Učenje učenja.

Izvajali bomo 9 izbirnih premetov za učence 7., 8. in 9. razreda, neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu in tri neobvezne izbirne predmete v drugi triadi šport, umetnost in tehnika.

 

OSNOVNI PODATKI O NAŠI ŠOLI

Ime in sedež šole:

OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE,
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
Ravnateljica: Milena Mišič
Telefon tajništvo: 01/7098 014
Telefon ravnateljica: 01/7098 830
Faks: 01/7098 014
Elektronska pošta: milena.misic@os-tsaljose.si
Naslov spletne strani: http://www.os-tsaljose.si
Številka transakcijskega računa: 01350-6030644332
Davčna številka: 22081453

USTANOVITELJ: Šolo je ustanovila Občina Bloke z Odlokom o ustanovitvi, dne 17. 05. 2000, kar je bilo objavljeno v UR.l. št. 51/00. Odlok je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 17. 06. 2000.

ŠOLSKI OKOLIŠ: »Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi vrh, Jeršanovo, Kramplje, Lahovo, Lepi vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Polšeče, Radlek, Ravne na Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmca, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, Velike Bloke, Veliki vrh, Volčje, Zakraj, Zales, Zavrh«.

ŠOLSKI PROSTOR: Namenjen učencem, ki obiskujejo pouk na šoli v Novi vasi. Omejen je na šolsko stavbo in šolsko igrišče.

VEČ V PUBLIKACIJI

 
 
 
DOSTOPNOST