VZGOJNI NAČRT

VZGOJNI NAČRT
Na podlagi 60. d člena zakona o spremembah in dopolnilih zakona o osnovni šoli (UL RS 102-5073/07) šola določa:

VZGOJNI NAČRT

Vzgojni načrt je del Letnega delovnega načrta šole, ki temelji na ciljih osnovne šole. Oblikovan je na osnovi vizije šole skupaj z učenci, starši, strokovnimi delavci in okoljem.

Vzgojni načrt obsega:

 1. temeljne vrednote,
 2. sodelovanje s starši,
 3. vzgojne dejavnosti,
 4. pohvale, priznanja, nagrade,
 5. vzgojne postopke in ukrepe,
 6. vzgojne opomine.

1. VREDNOTE

Z vzgojnim načrtom želi šola doseči cilje in vrednote iz 2. člena Zakona o osnovni šoli. Na tem mestu omenjamo le najpomembnejši cilj, ki zajema vseh sedem vzgojnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja:

Spodbujamo skladen telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni in socialni razvoj učencev.

Učiteljski zbor je izmed vseh vrednot in ciljev, ki jim bomo v novem šolskem letu namenjali posebno pozornost, izbral tri vrednote:

 • spoštovanje,
 • znanje,
 • odgovornost.

V šolskem letu 2014/15 bomo skupaj s starši in učenci tem vrednotam namenili posebno pozornost. Izvajali bomo vzgojne dejavnosti, ki bodo omogočale njihovo uresničevanje.

 2. SODELOVANJE S STARŠI

 • Starši so prvi in najpomembnejši vzgojitelji.
 • Šola podpira in dopolnjuje vzgojo staršev.
 • Starši in šola se med sabo povezujemo in usklajujemo, in sicer z namenom, da dobro vzgajamo oz. izobražujemo otroka.
 • Starši so odgovorni, da poskrbijo za dogovorjene pripomočke, ki jih otrok v šoli potrebuje preko celega šolskega leta.

Načini sodelovanja:

 • govorilne ure
 • roditeljski sestanki
 • predavanja/šola za starše
 • različne prireditve in praznovanja
 • sodelovanje v organih šole

Obveščanje staršev poteka preko pisnih obvestil, obvestil v beležki, oglasnih desk, spletnih strani.

3. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti
Osnovni cilj pri oblikovanju in izvajanju proaktivnih vzgojnih dejavnosti je oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost.

Sistemsko ali projektno bomo delovali na naslednjih področjih:

 • Razvijanje kulture in klime, ki omogoča kakovostno sožitje vseh posameznikov v oddelčni skupnosti in učinkovito delovanje oddelčne skupnosti kot celote.
 • Spodbujanje osebnostnega razvoja posameznika -oblikovanje pozitivne samopodobe, univerzalnih etičnih načel, vrednot, razvijanje sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja …
 • Preventivne dejavnosti s poudarkom na prizadevanju za zdravo življenje. (Ekoprojekt, Zdrava šola, Model zdrav življenjski slog, Zdrav duh v zdravem telesu)
 • Poklicna vzgoja.
 • Spodbujanje učne učinkovitosti posameznikov in oddelka kot celote.
 • Obravnavanje in razreševanje aktualnih problemov posameznika ter oddelka.
 • Sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela šole.
 • Organiziranje aktivnega preživljanja časa učencev pred poukom in po njem ali med odmori.
 • Organiziranje prostovoljnega dela učencev (pomoč sošolcem).
 • Izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost (prireditve).
 • Povečanje nadzora na določenih krajih in v določenem času.
 • Odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, hitro in načrtno reševanje.

Svetovanje, usmerjanje in sporazumno reševanje medsebojnih problemov
Svetovanje je proaktivno in preventivno. Izvaja se tudi pri reševanju problemov, ki so posledice nespoštovanja drugih ter kršitev šolskih pravil. Konflikti naj se uporabljajo za krepitev prakse sporazumevanja in iskanja kompromisov, kulture medsebojnega poslušanja in sporazumevanja.

Oblike svetovanja

a) Osebni svetovalni pogovori (učitelj, razrednik, šolska svetovalna služba)
b) restitucija.

a) Osebni svetovalni pogovori
Osebni svetovalni pogovori učiteljev, svetovalnih delavcev ali drugih z učenci, še posebej tistimi, ki imajo probleme, so izjemno pomembni. Svetovalec učencu pomaga uvideti njegove potrebe in motive ravnanj ter povezanost ravnanj z njihovimi posledicami.

Svetovalnemu pogovoru lahko sledi dogovor med učencem, starši in strokovnim delavcem ali vodstvom šole ter različne oblike pomoči učencem. Dogovor opredeljuje cilje, odgovornosti sodelujočih in morebitne izjemnosti. Zapiše se v dnevnik spremljanja vzgojno-izobraževalnega dela.

b) Restitucija
Restitucija je metoda poravnave povzročene škode (ne le materialne škode, ampak škode, ki jo učenci povzročijo na etičnem, socialnem in psihološkem področju). Poravnava naj bo smiselno povezana s povzročeno etično, psihološko, socialno ali materialno škodo.

Temeljna načela pri uporabi restitucije

1. Za učenca je to prostovoljna, ponujena možnosti.
2. Je priložnosti za učenje novih vzorcev vedenja in popravo napak.
3. Spodbuja pozitivno vedenje in poudarja vrednote; ne spodbuja obrambnega vedenja, kar storita kritika in kaznovanje.
4.   Zahteva odločitev in napor učenca.
5.   Ni kaznovalca, učenci ustvarjalno rešujejo spor ali problem.
6. Vpletene strani sprejmejo rešitev problema oziroma nadomestilo povzročene škode.

Izvajanje svetovanja

a) v okviru ur oddelčnih skupnosti
b) pri pogovorih z učenci v času govorilnih ur za starše in učence
c) ob sprotnem reševanju problemov (dogovorjene pogovorne ure)
č) ob drugih priložnostih

 4. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE

Dobitniki pohval, priznanj in nagrad so lahko posamezni učenci, skupina učencev in oddelčna skupnost učencev.
Ustne pohvale bomo izrekali na javni prireditvi Vrtiljak meseca. Ob koncu šolskega leta pa učenci prejmejo pisne pohvale, priznanja in nagrade.
Predlagatelji pohval, priznanj in nagrad so razrednik, drugi strokovni delavci, mentorji dejavnosti, ravnatelj, oddelčna skupnost in skupnost učencev šole.
Pohvale so ustne in pisne.
Priznanja in pohvale podeljujejo učitelji, mentorji in ravnatelj šole, in sicer za delo in dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali prispeva k ugledu šole.
Nagrade podeljuje ravnatelj šole. To so lahko knjige, pripomočki, ki jih učenci uporabljajo pri pouku in drugih dejavnostih, nagradni izlet …
Ob koncu devetega razreda prejmejo zlato petico učenci, ki so imeli vseh devet let šolanja zaključene same odlične ocene.

5. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI

Namenjeni so zaščiti pravic, vzdrževanju pravil in dogovorov ter upoštevanju obveznosti, nujnih za življenje na šoli.
Namesto administrativnih kazni v smislu neugodnega povračila za kršitve, ki niso ponujale priložnosti za spremembo neustreznega vedenja, ima učenec ob podpori in vodenju možnosti in priložnosti za to.

Ukrepi pri pouku:

 • opozorilo učitelja
 • presedanje
 • zapis in opis dogodka s podpisi učitelja in učenca
 • asistenca drugega strokovnega delavca pri učencu
 • tiho delo v kabinetu ob prisotnosti učitelja
 • opravljanje neopravljenih obveznosti po pouku
 • opravljanje družbeno-koristnega dela
 • izločitev motečega učenca iz skupine in še isti dan obvestilo staršem, da ga prevzamejo:
 • obvestilo staršem, ko učenec nima pripomočkov za pouk ali dneve dejavnosti ter kadar se kljub večkratnim opozorilom zelo moteče obnaša
 • prepoved udeležbe pri drugačnih oblikah pouka (na ekskurzijah, športnih dnevih, v šoli v naravi …) – šola v tem primeru učencu zagotovi izobraževanje, zaposlitev, dejavnost v drugi obliki (50. čl. ZOsn).
 • zadržanje na razgovoru po pouku (starši bodo o tem obveščeni)
 • plačilo namerno povzročene materialne škode
 • povečan nadzor nad učencem
 • prešolanje

Zapisi o kršitvah, problemih in pohvalah se vodijo v dnevniku za spremljanje vzgojnega dela (vzgojna mapa), kjer učitelji vpišejo opažanja o neustreznem vedenju in pohvalah. V nadaljevanju postopka učitelj sodeluje z razrednikom učenca, s katerim tudi načrtujeta vzgojne ukrepe.
Starši učenca morajo biti predhodno ali naknadno obveščeni o vzgojnem ukrepu. Z njimi se pogovori o vzrokih, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši razgovor odklonijo, to ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. Šola vodi zapise o razlogih za uporabo vzgojnih ukrepov za posameznega učenca v Dnevniku spremljanja vzgojnega dela.

6. VZGOJNI OPOMINI

Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, mu šola izreče vzgojni opomin. Izreče ga v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Šola izreka vzgojne ukrepe v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih.
Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja.
Šola starše učenca, ki mu je bil izrečen drugi vzgojni opomin v posameznem šolskem letu, obvesti o tem, da lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.

Vzgojni načrt je bil obravnavan in sprejet na pedagoški konferenci 20. 05. 2009.

Svet šole in svet staršev je obravnaval in sprejel Vzgojni načrt šole za šolsko leto 2009/10 na seji 09. 06. 2009.

Popravljen in dopolnjen 01. 09. 2013

Popravljen in dopolnjen 1. 9. 2016

Popravljen in dopolnjen  februar 2020

Popravljen in dopolnjen na svetu Zavoda 29. 9. 2022   

 

Številka : 6006-1/2023/1

VZGOJNI NAČRT

DOSTOPNOST